Co zrobić, gdy zbankrutowało biuro podróży, w którym miałem wykupione wczasy?

Powrót 8 października, 2019

Upadek biura podróży zawsze jest dolegliwy dla osób, które wykupiły w nim wycieczki. Pół biedy, gdy turyści jeszcze nie wyjechali na wypoczynek. Realny problem jednak pojawia się wówczas, gdy informacja o problemach finansowych biura pojawia się w trakcie wypoczynku.

Ochrona prawna

Dzięki regulacjom prawnym, które weszły w życie z dniem 1 Lipca 2018 r. osoby, które wykupiły imprezę, lecz ze względu na problemy finansowe biura podróży nie doszła ona do skutku lub też została przerwana, mogą liczyć na dodatkową ochronę. W przypadku, jeśli biuro upadnie, turyści będą mogli kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie. Dotychczas mogli liczyć jedynie na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Ustawa jest efektem wejścia w życie dyrektywy unijnej z 2015 r., którą wszystkie kraje członkowskie UE powinny wdrożyć do 1 stycznia tego roku. Regulacja ma chronić nie tylko przed konsekwencjami problemów finansowych biur podróży, ale również przed ukrytymi kosztami świadczonych usług.

Kij ma jednak dwa końce. Niestety w dalszym ciągu organizator będzie mógł podnieść koszty wycieczki z powodu dużego wzrostu cen paliwa, lub też gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych. Oczywiście, stosowny zapis winien zostać zamieszczony w umowie. To co jest bardzo istotne, szczególnie gdy wyjazd planujemy od dłuższego czasu i w dodatku dla większej rodziny to fakt, że organizator może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed imprezą.

Nie bez znaczenia również pozostaje fakt, że zgodnie z nowymi regulacjami możemy bezkarnie zrezygnować z umowy, jeśli jej koszty znacznie wzrosną. Tak więc, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8%, od umowy, można odstąpić bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Zwrot pieniędzy za wyjazd

Pamiętajmy, iż licencjonowane biura podróży zobowiązane są do wykupienia gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów poniesionych przez turystów. W sytuacji jednak, gdy pieniądze z ubezpieczenia nie wystarczą, uruchomiony zostaje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Fundusz utrzymywany jest ze składek wszystkich biur podróży w Polsce, a jego przeznaczeniem jest pokrywanie kosztów powstałych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Sytuacja osoby, która wykupiła wyjazd (i wyjechała) przez pośrednika działającego na rzecz dużego operatora zgłaszającego problemy finansowe może zostać rozwiązana dwojako. Po pierwsze biuro współpracujące z różnymi firmami turystycznymi może zaoferować inny wyjazd. Rozwiązanie może być o tyle atrakcyjne, że nie zmusza do zmiany planów urlopowych, przynajmniej w kontekście terminu. W przypadku wyboru takiego rozwiązania, biuro turystyczne przez które została wykupiona impreza przejmuje dochodzenie przysługujących klientowi roszczeń. Klient zaś, jedzie na wakacje.

Drugą dostępną opcją jest wniosek do Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę biura, o zwrot poniesionych kosztów. Minusem takiego rozwiązania jest jego administracyjny charakter, a więc możliwość przeciągającego się postępowania. Biorąc pod uwagę fakt, że zwrot sumy wpłaconej na wyjazd odbywa się zazwyczaj po zakończeniu postępowania administracyjnego, może okazać się, że poszkodowany będzie zmuszony poczekać naprawdę długo.

Warto zatem sprawdzić przed wyjazdem, w jaki sposób firma jest przygotowana na potencjalny problem z niewpłacalnością oraz jak będzie procedowła w przypadku jego wystąpienia.

Jeżeli poszkodowany dojdzie do wniosku, że opcja druga jest jedyną akceptowalną, powinien postąpić zgodnie z przyjętymi procedurami. Oznacza to, że aby odzyskać pieniądze za niewykorzystany na skutek upadku biura podróży wyjazd przygotować odpowiednie zgłoszenie.

Dokument taki powinien zawierać dane osoby ubiegającej się o zwrot oraz dane uczestników wykupionego wyjazdu, a tekże adres do korespondencji. Koniecznym jest również dołączenie do kompletu dokumentów kopii umowy o udział w imprezie. Niezbędne będą również dowody dokonanych już wpłat za wyjazd oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas imprezy w przypadku ich istnienia. Wymagane będzie złożenie oświadczenia stwierdzającego niewykonanie umowy przez biuro podróży i określenie wysokości roszczenia. Elementem nieodzownym wniosku pozostanie również numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

Za granicą

Turyści znajdujący się poza granicami kraju powinni zgłosić się do Marszałka Województwa, albowiem dysponuje on środkami, które pochodzą z gwarancji ubezpieczeniowej upadłej firmy. Ustawa o usługach turystycznych zobowiązuje marszałka do zorganizowania powrotu turystów do kraju. W sytuacji, gdy turysta jest w dalszym ciągu za granicą, pomocna może okazać się ambasada RP lub konsulat. W przypadku, gdy wycieczka była dopiero planowana, turysta może domagać się zwrotu pieniędzy. Mogą one zostać wypłacone również z środków gwarancji ubezpieczeniowej, o ile naturalnie po opłaceniu kosztów wyjazdów, którę są w trakcie, na koncie jeszcze pozostały.

Płatność kartą

Zdecydowanie w najlepszej sytuacji są osoby, które płaciły kartą płatniczą. Wynika to z faktu, iż mogą one skorzystać z usługi chargeback, a więc zgłoszenia w banku iż chcemy anulować daną transakcję kartą z powodu niewykonania usługi. Płacąc gotówką natomiast klient narażony jest na długie oczekiwanie zwrotu. W takim przypadku poszkodowany zostanie wpisany na listę wierzycieli i pieniądze otrzyma w ramach postępowania upadłościowego.

Ciekawie i korzystnie dla lubiących podróże zmieniają się zasady dotyczące kupowania usług turystycznych online. Jedną z najistotniejszych zmian jest możliwość dochodzenia odszkodowania nie tylko od biur podróży, ale także od agencji, które je reprezentują.

Korzystnym dla turystów w dobie dynamicznych zmian geopolitycznych jest wprowadzone tą samą dyrektywą unijną kolejne rozwiązanie. Dzięki niemu klient zyskał możliwość rezygnacji z wczasów w momencie, gdy miejsce do którego chce się udać, okazuje się niebezpieczne. W takim przypadku biuro podróży zobowiązane jest do zwrotu poniesionych kosztów w terminie 14 dni od wystąpienia z wnioskiem przez nabywcę.

Ważny adres: Polska Izba Turystyki: http://www.pit.org.pl/