Nie jestem obywatelem Polski. Czy otrzymam pożyczkę?

Jeżeli nie jesteś obywatelem Polski, dalej możesz aplikować o pożyczkę w AvaFin.

Osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę powinna spełniać następujące warunki:

1. Wiek:

- Wiek minimalny: 21 lat.

- Wiek maksymalny: 75 lat (na dzień uzyskania pierwszej pożyczki).

2. Dostępność pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Obywatelstwo:

- Posiadanie obywatelstwa kraju UE, Ukrainy, Białorusi lub Gruzji.

4. Dane osobowe:

- Posiadanie numeru PESEL.

5. Miejsce zameldowania:

- Zameldowanie na terenie RP.

6. Język polski:

- Posługiwanie się językiem polskim na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację.

7. Rachunek bankowy:

- Posiadanie rachunku bankowego (jako właściciel lub współwłaściciel) w banku prowadzącym działalność na terenie Polski, obsługiwanego przez Kontomatik.

8. Weryfikacja tożsamości:

- Weryfikacja tożsamości za pośrednictwem Kontomatik.

9. Dochód:

- Posiadanie udokumentowanego dochodu, w ramach weryfikacji dokonywanej przez Kontomatik.

10. Dokumenty tożsamości:

- Posiadanie aktualnego i akceptowalnego przez Spółkę dokumentu tożsamości.

- Przesłanie Spółce kopii tego dokumentu, w zależności od sytuacji:

- Karta Pobytu, zawierająca zezwolenie na pobyt czasowy (np. praca, prowadzenie działalności, pobyt członka rodziny, studenci i absolwenci, stażyści), zezwolenie na pobyt stały (np. polskie pochodzenie, karta Polaka, małżonek lub dziecko obywatela Polski lub obcokrajowca z pobytem stałym), zezwolenie na pobyt członka rodziny obywatela UE (np. rodzice).

- Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (o formacie karty pobytu).

- Potwierdzenie prawa do stałego pobytu dla obywatela UE (o formacie karty pobytu).

Aby proces aplikacji przebiegł pomyślnie, będziemy od Ciebie oczekiwać:

  • Weryfikacji rachunku bankowego online (Kontomatik),
  • Rozmowy telefonicznej z naszym analitykiem.