Słowniczek pojęć finansowych – Część 2

Powrót 23 sierpnia, 2019

W słowniczku znajdują się definicje i opisy najczęściej spotykanych pojęć związanych z procesem udzielania i spłacania pożyczek, kredytów oraz różnego rodzaju zobowiązań finansowych. Tak jak rynek usług finansowych rozwija się dynamicznie, tak samo szybko powstają nowe pojęcia z nim związane. Niniejszy słowniczek publikowany jest zatem w częściach.

Opłata przygotowawcza

Opłata przygotowawcza to zazwyczaj wszystkie koszty związane z opracowaniem umowy pożyczki obciążającej pożyczkobiorcę. Składnikiem opłaty przygotowawczej może być również koszt weryfikacji zdolności kredytowej ubiegającego się o pożyczkę. Należy też pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy pożyczki, bądź wcześniejszej spłaty zobowiązania, opłata przygotowawcza nie ulega zwrotowi.

Opłata administracyjna

Na opłatę administracyjną składają się zazwyczaj wszystkie koszty, które ponosi instytucja pożyczkowa w związku z procesem zarządzania kredytem. Naliczana jest zazwyczaj w przypadku pożyczek ratalnych i wliczana w comiesięczne raty. Niekiedy jej wysokość uzależniona jest od wysokości pożyczki.

Pożyczkobiorca

Według obowiązujących standardów na szeroko pojętym rynku finansowym, pożyczkobiorca to osoba, która zawarła z danym podmiotem (pożyczkodawcą) umowę pożyczki. W rezultacie umowy, otrzymała środki finansowe w wysokości określonej w umowie i zobowiązała się do ich zwrotu na obustronnie zaakceptowanych zasadach.

Pożyczkodawca

Z kolei pożyczkodawcą w rozumieniu ogólnie przyjętych norm jest jest osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą (instytucja finansowa), udzielający pożyczki w oparciu o zdefiniowane w umowie wzajemne prawa i obowiązki.

Prowizja za udzielenie pożyczki

Praktycznie wszystkie instytucje finansowe pobierają prowizję za udzielenie pożyczki. Jest to podstawowa opłatą, jaką nalicza pożyczkobiorca za udostępnienie określonych środków klientowi. Stanowi wynagrodzenie dla pożyczkodawcy za przekazanie do dyspozycji pożyczkobiorcy umówionej kwoty pieniędzy. Zazwyczaj jej wysokość określona jest w jednostkach walutowych lub też stanowi procent od udzielonej pożyczki.

Płynność finansowa

Jest jednym z głównych wskaźników wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy. Przyjmuje się, że płynność finansowa to zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych. Parametrem czasowym dla określenia płynności finansowej jest jeden rok oraz wszystkie płatności wykonywane w tym okresie.

Potwierdzenie tożsamości

To proces proces, który ma na celu weryfikację i potwierdzenie, że klient ubiegający się o pożyczkę jest rzeczywiście tą osobą, za którą się podaje. W chwili dla potwierdzenia tożsamości pożyczkobiorcy stosowane są dwie podstawowe metody weryfikacji. Pierwszą z nich jest przelew z konta bankowego klienta, pozwalającą na sprawdzenie kto jest właścicielem danego rachunku. Drugą, coraz częściej spotykaną jest opcja weryfikacji pożyczkobiorcy za pomocą aplikacji nawiązujących bezpieczne połączenie z kontem bankowym za pomocą loginu i hasła (np. Kontomatik).

Ramowa umowa pożyczki

Jest to dokument, który określa zasady na jakich instytucja finansowa będzie w stanie udzielić pożyczki. W dokumencie znajdą się wszystkie informacje dotyczące warunków pożyczki, terminów realizacji wypłaty i harmonogramu spłaty rat, a także informacje dotyczące procedur, które uruchomione zostaną w przypadku niedotrzymania terminów.

Refinansowanie pożyczki

Jedną z usług cieszących się dużym zainteresowaniem niezależnie od charakteru instytucji, która ją dostarcza jest refinansowanie pożyczki. Serwis polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania na poczet spłaty aktualnie posiadanego długu. Refinansowanie realizowane jest zazwyczaj w sposób bezgotówkowy – instytucja udzielająca kredytu refinansowego przelewa środki na konto instytucji w której klient posiada zobowiązanie. Usługa może polegać również na rozliczeniu gotówkowym, wówczas instytucja refinansująca zadłużenie dokonuje przelewu środków na konto klienta. Ten natomiast przekazuje je na konto instytucji, wobec której dług będzie refinansowany.

Rolowanie długu

Jest procesem zaciągania nowego zobowiązania na rzecz spłaty dotychczas istniejącego. Termin rolowanie ma wiele znaczeń. W ekonomii rolowanie to spłata jednego długu kolejnym.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest zgodnie z przyjętą definicją wyrażonym w procentach całkowitym kosztem pożyczki, uwzględniającym wszystkie koszty dodatkowe. Kosztami dodatkowymi natomiast mogą być odsetki, prowizja za wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki, ubezpieczenie obowiązkowe kredytu. Według zapisów w regulacji – Ustawie o Kredycie Konsumenckim, każda instytucja pożyczająca pieniądze zobowiązana jest do czytelnego informowania klienta o wysokości RRSO.

Spirala zadłużenia

O spirali zadłużenia mówi się wówczas, gdy na spłatę aktualnego zobowiązania zaciągana jest kolejna pożyczka, której z własnych środków także nie można uregulować.