Rada Polityki Pieniężnej – co to jest? Jakie ma zadania?

Powrót 21 listopada, 2023

Jej decyzje wpływają bezpośrednio na portfele obywateli, koszty kredytów oraz gospodarkę państwa. Na czym jednak polega jej działanie? Dowiedz się, czym jest Rada Polityki Pieniężnej, jakie ma zadania oraz kto wchodzi w jej skład.

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) to organ o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, którego głównym celem jest kształtowanie polityki pieniężnej Polski. W szczególności, RPP zajmuje się szeregiem kluczowych zadań, które są zapisane w ustawie o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 roku.

Warto jednak wiedzieć, że jest ona jednym z organów NBP. Oprócz niej do Narodowego Banku Polskiego zaliczamy Zarząd Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czytamy o tym w art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski.

Czym zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej Polski. Dąży do zapewnienia stabilności finansowej kraju i umacniania warunków dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Jednym z głównych zadań RPP jest utrzymanie inflacji na stabilnym, niskim poziomie zbliżonym do 2,5%.

RPP reguluje również stopy procentowe:

 • referencyjną,
 • lombardową,
 • depozytową,
 • redyskontową,
 • dyskontową weksli,

Mają one znaczny wpływ na poziom kosztów związanych z kredytami i pożyczkami. Decyzje o podnoszeniu lub obniżaniu stóp procentowych oddziałują na całą gospodarkę, w tym na wspomniany wcześniej poziom inflacji.

Do kompetencji Rady należy także ustalanie zasad i stóp rezerwy obowiązkowej banków oraz zatwierdzanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przyjmowanie sprawozdania finansowego NBP. Odpowiada ona także za ustalanie założeń polityki pieniężnej i przedstawianie ich w Sejmie.

Skład Rady Polityki Pieniężnej

RRP składa się z Prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest jej przewodniczącym, a także z dziewięciu członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję przez Prezydenta, Sejm i Senat.

Obecnie (2023 rok) w skład wchodzi:

 • prof. Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Gabriela Masłowska,
 • Henryk Wnorowski,
 • Joanna Tyrowicz,
 • Ireneusz Dąbrowski,
 • Wiesław Janczyk,
 • Cezary Kochalski,
 • Przemysław Litwiniuk,
 • Ludwik Kotecki,
 • Iwona Duda.

Podsumowanie

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na każdy aspekt naszego życia. Dlatego poznawanie jej podstawowych funkcji oraz głównych zadań jest kluczowe, aby zrozumieć jej działania, a tym samym – prawa, które rządzą polską gospodarką.