Umowa ustna pożyczki – kiedy jest ważna? Co trzeba wiedzieć?

Powrót 3 listopada, 2023

Umowa ustna pożyczki to popularny sposób stosowany w wielu sytuacjach codziennego życia. Kiedy jednak możemy polegać na słowie i uścisku dłoni, a kiedy koniecznie potrzebujemy pisemnego potwierdzenia? Dowiedz się z naszego artykułu.

Na czym polega umowa ustna pożyczki?

Umowa ustna pożyczki to taki rodzaj umowy, gdzie jedna strona (pożyczkodawca) przekazuje drugiej stronie (pożyczkobiorcy) określoną sumę pieniędzy. Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się do jej zwrotu. Co istotne, wszystko odbywa się w oparciu o ustalenia drogą ustną, bez sporządzania formalnej umowy pisemnej.

Oznacza to, że zaciągając pożyczkę w ten sposób, nie podpisujemy żadnych dokumentów. Zamiast tego, opieramy się na wzajemnych oświadczeniach, które padają podczas rozmowy. Dotyczy to zwłaszcza pożyczek pieniędzy od rodziny czy znajomych.

Decydując się na umowę ustną pożyczki, pamiętajmy jednak o dodatkowym zabezpieczeniu na wypadek trudności w odzyskaniu należności lub nieuczciwych praktyk ze strony pożyczkobiorcy.

W przypadku bowiem umów ustnych, ich dowód zawarcia i ustalonych warunków może być trudniejszy do przedstawienia. Niemniej jednak, świadkowie, przelewy bankowe oraz inne dowody mogą okazać się pomocne.

Kiedy umowa ustna pożyczki jest ważna?

Zgodnie z polskim prawem, umowa pożyczki może być zawarta zarówno ustnie, jak i pisemnie. Jednak w przypadku zobowiązań przekraczających określoną kwotę, możemy potrzebować formy pisemnej.

Czytamy o tym w art. 720 Kodeksu Cywilnego: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.”

Jak powinna wyglądać pisemna umowa pożyczki?

W przypadku, kiedy pożyczka przekracza 1000 złotych, umowa musi być sporządzona w wersji pisemnej. Co powinna ona zawierać?

Przede wszystkim dane obu stron: imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL lub informacje o firmach, jeśli pożyczka dotyczy działalności gospodarczej. Powinna też być określona jasna kwota pożyczki oraz warunki, na jakich jest udzielana.

Nie bez znaczenia jest również termin zwrotu. Musimy wiedzieć, do kiedy pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczone środki. Data ta powinna być jednoznacznie określona.

Jeżeli pożyczka jest oprocentowana, należy wskazać wysokość oprocentowania rocznego. Warto także określić, czy są jakieś dodatkowe koszty, na przykład prowizje czy opłaty.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że nawet w przypadku umowy ustnej, pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu pieniędzy. Niewywiązanie się ze swojego zobowiązania zaś może skutkować odpowiedzialnością prawną. Brak pisemnej formy umowy nie przekreśla jej ważności, o ile nie przekracza ona określonej kwoty.